Bielsko Biała,

czwartek, 20 kwietnia 2017

Władze miasta Bielska Białej pytaliśmy o los kolei miejskiej. Oto odpowiedzi.

Władze miasta pytaliśmy:
W ostatnich dekadach w krajach Unii Europejskiej uruchomiono wiele systemów pre- metra (o nazwach handlowych S-bahn, RER, light rail) wykorzystujących naziemną siec kolejową miast i aglomeracji europejskich do uruchomienia systemów metra i pre- metra naziemnego o parametrach typowych dla sieci metra:
- częstotliwość ruchu co 10 - 20 minut w ciągu dnia
- obsługa większości obszaru zurbanizowanego, budowa nowych przystanków
- szereg linii przecinających aglomeracje z gęstą i częstą ofertą przewozową
-unifikacja systemu biletowego  transportu naziemnego miejskiego z ofertą systemu biletowego systemu pre- metra. 

W tymże celu wykorzystano zarówno linie zelektryfikowane danej aglomeracji, jak też i linie bez trakcji elektrycznej, wprowadzając system często kursujących wagonów motorowych (autobusów szynowych).

Interesuje mnie, jakie jest stanowisko Państwa urzędu w sprawie wprowadzenia systemu pre- metra, metra naziemnego w Państwa aglomeracji? 

Odpowiedzi:
w związku z Pańskimi pytaniami informuję:
zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym – samorządy gminne nie są organizatorami transportu kolejowego (przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym), prerogatywy i obowiązki w tej materii należą do jednostek szczebla krajowego oraz regionalnego:
1.        ministerstwa (minister właściwy do spraw transportu) – na liniach/sieciach komunikacyjnych w międzywojewódzkich oraz międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym;
2.        województwa (marszałka województwa) – na liniach/sieciach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich.
Przedstawione przez Pana propozycje linii komunikacyjnych – połączeń w transporcie kolejowym wykraczają poza kompetencje jednego województwa – dotyczą one bowiem województwa śląskiego oraz małopolskiego (Bielsko-Biała – Andrychów). Organizatorem transportu przy takiej konfiguracji – jest minister właściwy do spraw transportu. Realizacja/świadczenie usług przewozowych na zaproponowanym obszarze mogłoby się odbywać za pośrednictwem „przewoźnika regionalnego” – w przypadku, gdyby doszło do porozumienia między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej.
Idea oraz działania mające na celu przywrócenie ruchu pasażerskiego na liniach nr 190 (Bielsko-Biała – Cieszyn) oraz nr 117 (Bielsko-Biała – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona) – są szczytne oraz słuszne. Jednakże to nie od samorządów szczebla lokalnego (miast i gmin) zależy, czy takie usługi o charakterze użyteczności publicznej będę świadczone. Gminy nie są ani właścicielem infrastruktury technicznej (torowisk, przystanków kolejowych i dworców), ani też nie są organizatorami transportu kolejowego.
Samorządy lokalne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego widzą potrzebę reaktywacji połączeń kolejowych na ich obszarze, co może wpłynąć pozytywnie na rozwój gospodarczy tego terenu. Podejmowane działania mają za zadanie również skomunikowanie Cieszyna ze stacją Český Těšín – szerzej „otwierając” Subregion dla połączeń transgranicznych oraz międzynarodowych.
Gmina Bielsko-Biała prowadzi ścisłą współpracę z samorządami gmin Ziemi Cieszyńskiej oraz Bielskiej, jak również z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i przedstawicielami branży kolejowej – PKP PLK S.A., PKP Cargo S.A., České dráhy a.s. oraz Kolei Śląskich S.A. – w celu rewitalizacji linii kolejowej nr 190 oraz przywrócenia na niej ruchu pasażerskiego oraz towarowego.
W styczniu 2014 r. ukonstytuował się Zespół Roboczy w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 190 oraz przywrócenia na niej ruchu pasażerskiego. W skład Zespołu weszli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Urzędu Gminy w Goleszowie, Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Urzędu Gminy Jasienica, Urzędu Gminy Jaworze, Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenia „Kolej na Śląsk” wspierającego merytorycznie (i technicznie) większość działań.
7 kwietna 2014 r. Prezydent Miasta Bielska-Białej wraz z przedstawicielami władz Cieszyna, Skoczowa, powiatu bielskiego oraz cieszyńskiego wystosował wspólne stanowisko samorządów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego do Marszałka Województwa w celu uruchomienia połączeń kolejowych na linii 190.
Także obecny rok stoi pod znakiem dalszego wspólnego występowania samorządów gmin Ziemi Cieszyńskiej i Bielskiej w sprawie linii kolejowej nr 190. Wciąż aktywizowana jest współpraca z przedstawicielami władz samorządu wojewódzkiego. Jednakże wskazać należy, że realizacja ww. projektu kolejowego możliwa będzie w zależności od dostępności odpowiednich środków finansowych (funduszy UE) przeznaczonych na kolej, jak również uzgodnień pomiędzy odpowiednimi szczeblami administracji, w szczególności regionalnej i rządowej (organizatorów transportu publicznego) oraz zarządzających infrastrukturą kolejową – PKP PLK S.A.
Tomasz Ficoń
Rzecznik Prasowy
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

W Groningen 61 % podróży odbywa się na rowerze. A ile w Bielsku- Białej?

Władze miasta pytaliśmy:
Jaki procent podrózy rowerami ma miejsce w Państwa mieście?

'In the university city of Groningen, bikes are used for 61% of all trips'
The Dutch and Danish cycling utopias of Amsterdam, Groningen, Utrecht and Copenhagen are high up the list – but what about the rest of the world?
THEGUARDIAN.COM|POR ATHLYN CATHCART-KEAYS


--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski

Odpowiedź władz miasta:
W odpowiedzi na maila informuję, że Urząd Miejskie w Bielsku-Białej nie posiada takich danych.

Tomasz Ficoń
Rzecznik Prasowy
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

sobota, 30 maja 2015

O kolej miejską w Bielsku- Białej

Apel do radnych miasta Bielsko Biała- proszę o przekazanie adresatom


Apeluję do Państwa o powołanie lokalnego przewoźnika kolejowego w formie spółki z o.,o. lub S.A. w posiadaniu 100 % władz samorządowych, wzorem na przykład spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie. Spółka ta działa na rynku już ponad 10 lat i zbudowała przez lata podstawową sieć połączeń SKM.

To samo jest możliwe w Państwa mieście. Należy powołać taką spółkę, umożliwić jej pozyskanie środków na zakup taboru lub otrzymanie taboru będącego na stanie władz województwa. Wszystko to już zdarzyło się podczas tworzenia tzw. samorządowych spółek przewozowych.

Miejskie i podmiejskie przewozy kolejowe w Polsce to rynek na którym sprawdza się idea spółek tworzonych przez samorządy- realizują one swoje cele nierzadko znacznie lepiej niż duża ogólnopolska firma komunalna- Przewozy Regionalne. Po przejęciu niewielkich linii nierzadko, dzięki lepszej jakościowo obsłudze, przewozy wzrosły do nieznanych wcześniej rozmiarów. Kolej stała się rodzajem naziemnego pre-metra.

Wszystko to stało się możliwe po zmianach przewoźników. Zapomniane linie ożyły dzięki lepszej ofercie. Możliwe jest też rozpisanie przetargów na obsługę poszczególnych linii. Władze samorządowe mogłyby się choć przekonać, ile kosztuje uruchomienie danego systemu komunikacyjnego.
Często okazuje się że nie wszystkie linie muszą być zelektryfikowane, by być pełnoprawną koleją miejską. W Gdańsku na ukończeniu jest budowa spalinowego systemu kolei miejskiej o nazwie Pomorska Kolej Aglomeracyjna. Nie zawsze kolej spalinowa w relacji wewnątrzmiejskej jest gorsza od elektrycznej, a zwłaszcza- nie zawsze jest droższa- często jest to opcja dużo tańsza w realizacji. Niskie koszty realizacji pomysłów są także istotne. Także kolej spalinowa może się dobrze sprawdzić jako rodzaj naziemnego pre-metra.
Zachęcam i apeluję o powołanie miejskiego, lokalnego przewoźnika kolejowego, który przeprowadzi stosowne inwestycje w budowę sieci nowych przystanków lub skoordynuje te wysiłki. Kolej miejska może powstać także w wersji częściowo spalinowej- lub - w całości spalinowej, nawet jeśli tylko niewielkie odcinki sieci nie są zelektryfikowane. Liczy się także tempo realizacji inwestycji. 
Kolej miejska pozwala przejąc nawet do 40 % i 50 % ruchu miejskiego, jak w niektórych miastach i aglomeracjach świata. W Polsce kolej pasażerska niemalże nie istnieje, często cudem tylko ocalały nieużywane od lat, porzucone torowiska. Często- nadal możliwa jest ich odbudowa, tak samo jak w Gdańsku, gdzie kolej miejską po prostu odbudowano od zera.
Takie inwestycje są często konieczne, ale pokazują że koleje można- nadal odbudować. Podejmijmy ten wysiłek chociażby z okazji rocznicy 170 lat uruchomienia w Polsce kolei pasażerskiej. Po 170 latach system kolejowy w niemalże niczym nie przypomina systemów kolejowych Europy Zachodniej. Nie służy niemalże pasażerom, poza relacjami regionalnymi nie odgrywa niemal żadnej roli w przewozach miejskich, mimo że na zachodnie Europy powstały setki systemów kolei miejskich w aglomeracjach, oferujących przewozy nierzadko z częstotliwościami co kilka minut.    
Ta erupcja systemów premetra nie byłaby możliwa bez wielości przewoźników, mnogości nowych spółek na rynku przewozowym.

W Berlinie kolej miejska S-bahn przewozi rocznie 414 mln pasażerów (por. informacja prasowa [1]). Najważniejsza część systemu transportu publicznego miasta - nie działa. W Polsce kolej pasażerska praktycznie zupełnie zanikła, niemal nie funkcjonuje, przewozi mniej pasażerów- w całości- niż system podmiejski jednego tylko Berlina, mimo że:

- dworzec  jest usytuowany blisko centrum miasta

- istnieje sieć przystanków korzystnie obejmująca dużą część samego miasta jak i aglomeracji

- w przeszłości przewozy podmiejskie w Polsce prowadzono nawet z 20-minutową częstotliwością

Przyczyną dla której kolej miejska w Polsce nie funkcjonuje, jest tylko i wyłącznie- polityka władz miasta- władz, co należy podkreślić-  wrogich transportowi publicznemu, który ewidentnie nie działa, czego świetnym przykładem jest los kolei miejskiej. Spośród większych miast Polski, w tym mieście ma się ofertę przewozową nieobsługującą potoków pasażerskich na terenie miasta. W Krakowie, Warszawie, Gdańsku te problemy rozwiązano, tworząc wyspecjalizowanych przewoźników skoncentrowanych na obsłudze ruchu stricte miejskiego i podmiejskiego.

Apeluję do Radnych Miasta o powołanie Kolei Miejskiej, wbrew ewentualnej - zapewne krytycznej (jak sądzę) opinii części polityków. Zachęcam po podjęcia wysiłków mających na celu uruchomienie konkurencyjnego projektu: Kolei Miejskiej.

Kolej miejska w Warszawie funkcjonuje nie dlatego, że władze województwa uruchomiły projekt Kolei Mazowieckich. Powstała prze 10 laty jako osobna spółka będąca własnością władz miasta. Trójmiejska kolej SKM powstała także jako osobna, wydzielona spółka, realizując połączenia prawie tylko w obszarze ścisłej aglomeracji.

Kolej regionalna powinna pozostać osobnym przewoźnikiem na rynku, zaś władze miasta powinny powołać kolejnego przewoźnika, Kolej Miejską, po to by móc uruchomić kolej SKM wzorowaną na berlińskim systemie kolei miejskiej. 

Przewozy Regionalne- ta komunalna spółka obsługuje ruch regionalny. Nawet nazwa tego przewoźnika nie sugeruje, że przewoźnik ma coś wspólnego z aglomeracją, podczas gdy świadczone przez ten podmiot usługi mają raczej marginalny charakter w całości systemu transportowego aglomeracji i być może dotyczą zaledwie promili całości ruchu. Można tak wnioskować ze statystyk przewiezionych pasażerów.

Aby kolej miejska zafunkcjonowała, pociągi powinny kursować co 10- 20 minut, ze stałymi częstotliwościami. Aby tego dokonać, władze miasta powinny czerpać wzór z Warszawy lub Trójmiasta, gdzie działają wyspecjalizowani przewoźnicy oferujący usługi przewozowe z wysokimi częstotliwościami, a rozkład ma charakter cykliczny.

Zachęcam do powołania nowego podmiotu gospodarczego, nowego przewoźnika, który realizowałby przewozy o charakterze SKM na terenie miasta oraz być może- w relacjach do miast satelickich.

Apeluję o rozróżnienie między koleją regionalną a szybką koleją miejską- z czym w chwili obecnej projekt spółki "przewozy Regionalne" nie ma niemal nic wspólnego. Polityka władz miasta zorientowana na rozwój transportu miejskiego w mojej ocenie powinna dawać pierwszeństwo kolei typu SKM, która przecież możliwa jest w mieście.

Na kolei miejskiej powinno zależeć władzom miasta, ale w chwili obecnej- w żadnym stopniu to nie ma miejsca. Władze miasta są wrogie tej formie transportu, czego najlepszym dowodem jest stan oferty przewozowej na terenie miasta, zdecydowanie gorszy w skali kraju spośród miast tej wielkości. Jako media oceniamy fakty, takie jak aktualny stan połączeń.

W załącznikach znajdą Państwo propozycje połączeń SKM na terenie miasta.

piątek, 5 października 2012

Szansa na szybką kolej w Bielsku- Białej?Zaproponowaliśmy w 2002 roku wprowadzenie szybkiego tramwaju kolejowego- kolei miejskiej w ważnej komunikacyjnie relacji w kierunku Wapienicy. Są warunki dla stworzenia kolei miejskiej i zależą one głównie od przezwyciężenia psychicznej bariery przed realizacją tego nieco skomplikowanego zadania. Praktycznie wszystko jest dostępne- zarówno torowisko, jak i pojazdy oraz pasażerowie. Mamy nadzieję że taki system transportu zostanie uruchomiony a miasto zyska na tym, bowiem dzięki nowoczesnym środkom transportu będzie bardziej atrakcyjne dla mieszkańców i odwiedzających.