Bielsko Biała,

czwartek, 20 kwietnia 2017

Władze miasta Bielska Białej pytaliśmy o los kolei miejskiej. Oto odpowiedzi.

Władze miasta pytaliśmy:
W ostatnich dekadach w krajach Unii Europejskiej uruchomiono wiele systemów pre- metra (o nazwach handlowych S-bahn, RER, light rail) wykorzystujących naziemną siec kolejową miast i aglomeracji europejskich do uruchomienia systemów metra i pre- metra naziemnego o parametrach typowych dla sieci metra:
- częstotliwość ruchu co 10 - 20 minut w ciągu dnia
- obsługa większości obszaru zurbanizowanego, budowa nowych przystanków
- szereg linii przecinających aglomeracje z gęstą i częstą ofertą przewozową
-unifikacja systemu biletowego  transportu naziemnego miejskiego z ofertą systemu biletowego systemu pre- metra. 

W tymże celu wykorzystano zarówno linie zelektryfikowane danej aglomeracji, jak też i linie bez trakcji elektrycznej, wprowadzając system często kursujących wagonów motorowych (autobusów szynowych).

Interesuje mnie, jakie jest stanowisko Państwa urzędu w sprawie wprowadzenia systemu pre- metra, metra naziemnego w Państwa aglomeracji? 

Odpowiedzi:
w związku z Pańskimi pytaniami informuję:
zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym – samorządy gminne nie są organizatorami transportu kolejowego (przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym), prerogatywy i obowiązki w tej materii należą do jednostek szczebla krajowego oraz regionalnego:
1.        ministerstwa (minister właściwy do spraw transportu) – na liniach/sieciach komunikacyjnych w międzywojewódzkich oraz międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym;
2.        województwa (marszałka województwa) – na liniach/sieciach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich.
Przedstawione przez Pana propozycje linii komunikacyjnych – połączeń w transporcie kolejowym wykraczają poza kompetencje jednego województwa – dotyczą one bowiem województwa śląskiego oraz małopolskiego (Bielsko-Biała – Andrychów). Organizatorem transportu przy takiej konfiguracji – jest minister właściwy do spraw transportu. Realizacja/świadczenie usług przewozowych na zaproponowanym obszarze mogłoby się odbywać za pośrednictwem „przewoźnika regionalnego” – w przypadku, gdyby doszło do porozumienia między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej.
Idea oraz działania mające na celu przywrócenie ruchu pasażerskiego na liniach nr 190 (Bielsko-Biała – Cieszyn) oraz nr 117 (Bielsko-Biała – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona) – są szczytne oraz słuszne. Jednakże to nie od samorządów szczebla lokalnego (miast i gmin) zależy, czy takie usługi o charakterze użyteczności publicznej będę świadczone. Gminy nie są ani właścicielem infrastruktury technicznej (torowisk, przystanków kolejowych i dworców), ani też nie są organizatorami transportu kolejowego.
Samorządy lokalne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego widzą potrzebę reaktywacji połączeń kolejowych na ich obszarze, co może wpłynąć pozytywnie na rozwój gospodarczy tego terenu. Podejmowane działania mają za zadanie również skomunikowanie Cieszyna ze stacją Český Těšín – szerzej „otwierając” Subregion dla połączeń transgranicznych oraz międzynarodowych.
Gmina Bielsko-Biała prowadzi ścisłą współpracę z samorządami gmin Ziemi Cieszyńskiej oraz Bielskiej, jak również z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i przedstawicielami branży kolejowej – PKP PLK S.A., PKP Cargo S.A., České dráhy a.s. oraz Kolei Śląskich S.A. – w celu rewitalizacji linii kolejowej nr 190 oraz przywrócenia na niej ruchu pasażerskiego oraz towarowego.
W styczniu 2014 r. ukonstytuował się Zespół Roboczy w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 190 oraz przywrócenia na niej ruchu pasażerskiego. W skład Zespołu weszli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Urzędu Gminy w Goleszowie, Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Urzędu Gminy Jasienica, Urzędu Gminy Jaworze, Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenia „Kolej na Śląsk” wspierającego merytorycznie (i technicznie) większość działań.
7 kwietna 2014 r. Prezydent Miasta Bielska-Białej wraz z przedstawicielami władz Cieszyna, Skoczowa, powiatu bielskiego oraz cieszyńskiego wystosował wspólne stanowisko samorządów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego do Marszałka Województwa w celu uruchomienia połączeń kolejowych na linii 190.
Także obecny rok stoi pod znakiem dalszego wspólnego występowania samorządów gmin Ziemi Cieszyńskiej i Bielskiej w sprawie linii kolejowej nr 190. Wciąż aktywizowana jest współpraca z przedstawicielami władz samorządu wojewódzkiego. Jednakże wskazać należy, że realizacja ww. projektu kolejowego możliwa będzie w zależności od dostępności odpowiednich środków finansowych (funduszy UE) przeznaczonych na kolej, jak również uzgodnień pomiędzy odpowiednimi szczeblami administracji, w szczególności regionalnej i rządowej (organizatorów transportu publicznego) oraz zarządzających infrastrukturą kolejową – PKP PLK S.A.
Tomasz Ficoń
Rzecznik Prasowy
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz